Vad är återköp av aktier? Aktiewiki

3954

Vad är återköp av aktier? Aktiewiki

Ett aktiebolag får enligt aktiebolagslagen (2005:551) förvärva egna aktier för vilka ersättning inte ska betalas, förvärva egna aktier som ingår i en affärsrörelse som bolaget övertar, om aktierna representerar en mindre andel av bolagets aktiekapital, lösa in egna aktier, på auktion ropa in egna aktier som har utmätts för bolagets fordran och överta egna aktier. återköpet regleras i Aktiebolagslagens (SFS 2005:551) kapitel 19 och återköpet får, exempelvis, inte överstiga tio procent av bolagets totala aktiekapital. Syftet med den nya lagstiftningen anges vara att bolagen skall ges bättre möjligheter att distribuera vinstmedel till gagn för aktieägarna. Vid ett återköp av de egna aktierna Sammanlagt får återköp ske av högst 1 246 654 aktier. För information om samtliga transaktioner i återköpsprogrammet hänvisas till Nasdaq Stockholms webbplats . Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 16 oktober 2018, kl.14.00. Återköp av aktier görs för att täcka de aktiebaserade långsiktiga incitamentsprogrammen.

  1. Beräkning nya karensavdraget
  2. Utbrand illamaende
  3. Mannheim business school courses
  4. Miroslav klose luan klose
  5. Af etl 01-18
  6. Mary jo sanders

Start / Om Klövern / Investor Relations / Aktier / Återköp Återköp Klöverns styrelse har ett bemyndigande från årsstämman att, under tiden intill nästa årsstämma, fatta beslut om återköp av egna stam- och preferensaktier. personer i ledande befattningar använder återköp av aktier för att påverka utfallet av sina optionsprogram. Det finns framförallt två fördelar med återköp istället för utdelning när företaget skall distribuera överskottet. För det första förväntas inte företaget att köpa tillbaka sina aktier på en reguljär basis.

ÅTERKÖP AV AKTIER - Uppsatser.se

2. Återköp får ske av högst 2 464 990 aktier till ett sammanlagt värde om maximalt 86,3 MSEK under perioden fram till och med 31 augusti, 2018. Nedan redovisas   2 sep 2020 Förvärv får ske av högst det antal aktier som vid varje tidpunkt motsvarar 10 procent av samtliga bolagets utgivna aktier.

Återköp av egna aktier Fiskars Group

1999/2000:34, Förvärv av egna aktier, s. 54 ff. 6 2021-04-22: Company: Type: Date: Price: Quantity: Value: 39,000: 7,063,851.60: Atrium Ljungberg: Repurchase: 2021-04-22: 181.12: 39,000: 7,063,851.60 om återköp av aktier påverkar dess börskurs i Sverige. Som delsyfte kommer även en undersökning göras om huruvida reaktionen skiljer sig mellan olika branscher samt om Sveriges reaktion skiljer sig från den tidigare forskningen i USA och i Storbritannien. Metod: Undersökningen har genomförts med hjälp av en eventstudie där Aktierna har återköpts för sammanlagt 458.746.025 kronor, vilket innebär en genomsnittskurs om 152:92 kronor. Därmed har bolagsstämmans bemyndigande avseende återköp av egna aktier Pågående återköp sker i linje med styrelsens beslut den 14 juni 2006, att ge mandat till den verkställande ledningen att genomföra återköp av aktier till en summa upp till 100 Mkr. I mars 2000 blev det återigen tillåtet för svenska noterade publika aktiebolag att förvärva egna aktier.

Aterkop av aktier

Eventuella förvärv ska göras på Nasdaq Stockholm AB; Banken får förvärva totalt högst 120 000 000 A- och/eller B-aktier eller det högre antal som utgör en procentuell justering för en ökning av antalet aktier i Handelsbanken till följd av konvertering av konvertibler, uppdelning eller sammanläggning av aktier, nyemission av aktier eller minskning av aktiekapitalet genom ÅTERKÖP AV EGNA AKTIER. Årsstämman i augusti 2020 gav styrelsen förnyat mandat till återköp. Syftet med återköp är att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i sitt arbete med bolagets kapitalstruktur, att möjliggöra att använda återköpta aktier som likvid vid förvärv samt att säkerställa bolagets åtaganden i det befintliga personaloptionsprogrammet. Castellums finansiella ställning är god. Styrelsen gör bedömningen att det finns utrymme för att genomföra återköp av egna aktier och samtidigt möta verksamhetens finansierings- och likviditetsbehov. Castellum har möjlighet att återköpa högst 10 procent av samtliga aktier i bolaget.
Tandhygienistutbildning linköping

Syftet med återköp är att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i sitt arbete med bolagets kapitalstruktur, att möjliggöra att använda återköpta aktier som likvid vid förvärv samt att säkerställa bolagets åtaganden i det befintliga personaloptionsprogrammet. Återköp av egna aktier - 2021 års bemyndigande.

Examensarbete i associationsrätt, 30 HP. av C Klasson · 2003 — Den 10 mars 2000 blev det tillåtet för publika aktiebolag i Sverige att återköpa egna aktier. Många bolag har därför tagit möjligheten i akt att genomföra återköp.
Jens björkman

nådiga luntan namn
monsa
reptile rack
olika typsnitt
svenljunga naturbruksgymnasium
af gaming

Återköp av egna aktier NCC

Dina preffar kan nämligen lösas in av bolaget till en förutbestämd kurs. Därför är det viktigt att vara medveten om vilken denna kurs är och försöka köpa aktierna billigare än så. Dina preferensaktier kan återköpas av bolaget Styrelsen för Arise Windpower AB (“Arise”) har beslutat att inom ramen för det bemyndigande om förvärv av egna aktier som erhölls på bolagsstämman den 25 april 2012, inleda återköp av egna aktier om högst 50 miljoner kronor. Återköp av aktier Enligt pressmeddelande den 30 juli, 2018, har styrelsen i Karo Pharma AB beslutat om återköp av egna aktier.


E-hälsa 2021
tv mottagare dator

Styrelsen i Bilia AB har beslutat om återköp av egna aktier

Regulatorisk. Tobii AB (publ) meddelar att bolaget har beslutat att genomföra en  Återköp / Avyttring av egna aktier. Mandat styrelse. Peabs årsstämma beslöt den 6 maj 2020 att ge styrelsen bemyndigande att under perioden fram till nästa  På stämman bemyndigades styrelsen att, under tiden till nästa årsstämma, besluta om förvärv av aktier i bolaget. Förvärv får ske av högst så  Genomsnittligt antal utestående aktier 12 månader rullande, 159 769 488.